Nacházite se na staré verzi našeho webu! Nový web neleznete zde
Sledujte nás na sociálních sítích

NSA - aktuální informace pro sportovce platné od 24.5.2021

21. 5. 2021
...

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí:

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 12 osob ve skupině, maximálně 30 osob celkem na vnitřním sportovišti,
 2. na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob na vymezeném sportovišti,
 3. další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny,
 4. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 5. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že 
 6. splňuje níže uvedená opatření, nebo 
 7. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 8. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 9. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
 10. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
 11. účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 12 osob ve skupině, maximálně 30 osob celkem na vnitřním sportovišti, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry; osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření; další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny,
 2. na venkovních sportovištích jsou další prostory jako šatny, sprchy apod. uzavřeny.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 2 osoby nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost ZAKÁZÁNY, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 1. nejvýše 50 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření,
 2. nejvýše 100 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření.

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších prostorech POVOLENA za podmínek:

maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení nesmí být vyšší než 1000 osob, s tím, že 

 1. všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky,
 2. všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
 3. se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

  OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod do odvolání platí:

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

 1. na venkovních sportovištích jsou další (vnitřní) prostory jako šatny, sprchy apod. uzavřeny,
 • ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 2 osoby ve skupině, maximálně celkem 10 osob na sportovišti, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry; osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedené podmínky1; další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek:

Pokud se na venkovním sportovišti jedná o sportovní akci, která není organizovaná sportovními svazy, platí:

Je možná přítomnost až 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

Pokud se jedná o sportovní akci ve vnitřních prostorech účastní se nejvýše 2 osoby nebo při dodržení níže uvedených podmínek1 nejvýše 10 osob.

Po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy je POVOLENA za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 2 osoby ve skupině, maximálně je přítomno celkem 10 osob na sportovišti, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry,
 2. na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách je nejvýše 30 osob,
 3. další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny,
 4. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 5. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že 
 6. splňuje níže uvedené podmínky1, nebo 
 7. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 8. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 
 9. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 
 10. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 11. Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost ZAKÁZÁNY, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších prostorech POVOLENA za následujících podmínek:

maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob, s tím, že:

 1. všechny přítomné osoby splňují níže uvedené podmínky1 a po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky,
 2. všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
 3. se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.
 1. PODMÍNKY

osoby prokáží, že splňují podmínku:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby za podmínek, že se: 

 1. ve venkovních prostorech nachází alespoň 2 metry od jiné osoby (s výjimkou členů domácnosti),
 2. ve vnitřních i venkovních prostorech jedná o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností, 
 3. ve vnitřních prostorech jedná o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,

Povinné použití ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Tento text byl převzat z webu Národní sportovní agentury - https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

Plánovaná akce

Kalendář akcí

Červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Export ics

Sledujte nás na Facebooku